اعضای کارگروه های علمی محورهای ششگانه

محور1- آقایان دکتر فلسفی نژاد ، دکتر بازرگان ، خانم دکتر نقی زاده. دکتر پرند

محور 2- آقایان دکتر فرزاد ، دکتر دلاور ، دکتر شکوهی یکتا ، دکتر مینایی، حسن آبادی،مقدم زاده

محور 3- آقایان دکتر رضا محمدی،  دکتر جمالی ، دکتر دادرس،پورکاظمی

محور 4- آقایان دکتر آقابابا، دکترکیانوش محمدی ، دکتر فتح آبادی، خانم دکتر حجازی

محور 5 – آقایان دکتر کیامنش، دکتر دادرس، دکتر خسرو ساکی ،دکتر مسعود کبیری،دکتر یادگار زاده

محور 6- آقایان دکتر ابراهیم خدایی، دکتر فراستخواه ، دکتر اقبالی ،دکتر شریفی یگانه