اهداف برگزاری همایش

بررسی و شناخت ابعاد و چالش های نظام ورود به دانشگاه در ایران با هدف اصلاح و بهبود

بهره­ گیری از ظرفیت دانشگاه ­ها برای شناخت و باز اندیشی در نظام ورود به دانشگاه

بهره­ گیری از ظرفیت آموزش و پرورش برای شناخت و بازاندیشی در نظام ورود به دانشگاه

هم افزایی دستگاه ­های مرتبط و مراجع سیاست­ گذاری در جهت بهبود نظام سنجش و پذیرش دانشگاه

بهره­ گیری از دانش و تجربیات بین­ المللی در زمینه نظام سنجش و پذیرش دانشگاه