محورهای همایش (براساس آخرین جلسه کمیته علمی)

 

محور 1- مبانی نظری سنجش در نظام ورود به آموزش عالی

1-1-آخرین دستاوردهای علم  اندازه گیری و سنجش در ورود به نظام آموزش عالی

1-2-بررسی جایگاه سوابق تحصیلی در نظام ورود به آموزش عالی

1-3-چگونگی تلفیق داده‌ها برای قضاوت و تصمیم‌گیری درباره داوطلبان ورود به نظام آموزش عالی

1-4-کاربرد داده‌های انبوه وعلم  داده‌ها در سنجش ورود به نظام آموزش عالی

 

محور 2– آزمون سازی : تهیه آزمون‌ها ، استاندارد سازی فرایند برگزاری آزمون قبل اجرا ، حین اجرا، و بعد اجرا

2-1- نقد و بررسی سوالهای آزمون ورود به نظام آموزش عالی

2-2- سنجش کتاب محور یا مفهوم محور : چالش‌ها و راهکارها

2-3- مراحل اجرایی آزمون‌های ورودی به نظام آموزش عالی: مسائل و راهکارها

2-4- امنیت سنجش در ازمون های ورود به نظام آموزش عالی

2-5- نقش فناوری اطلاعات در فرایند آزمون سازی عالی

2-6-آزمونهای ورودی برای تحصیلات تکمیلی: چالش‌ها و راه کارها

2-7- ویژگیهای روانسنجی آزمونهای ورودی آموزش عالی

 

محور 3– پذیرش در نظام ورود به آموزش عالی ایران

3-1- سیاستهای کلان آموزش عالی و رابطه آن با پذیرش داوطلبان ورود به نظام آموزش عالی

3-2-بومی گزینی: زمینه‌ها ، نتایج و پیامدها

3-3- سهمیه بندی در ورود به نظام آموزش عالی: قوت‌ها و ضعف‌ها

3-4-قوانین و مقررات پذیرش دانشجو: قوت‌ها و ضعف‌ها

 

محور 4

– جنبه‌های اجتماعی و روان‌شناختی ورود به نظام آموزش عالی ایران

4-1- مدیریت تقاضای اجتماعی و اقتصادی برای نظام آموزش عالی

4-2- عدالت آموزشی: مفهوم و کاربرد آن در نظام ورود به آموزش عالی

4-3- سرمایه اجتماعی و فرهنگی و قشربندی اجتماعی داوطلبان و پذیرفته شدگان ورود به نظام آموزش عالی

4-4- انگیزه و آرمان شغلی متقاضیان ورود به نظام آموزش عالی و عوامل مؤثر بر آن

4-5- اضطراب و استرس داوطلبان برای ورود به نظام آموزش عالی

4-6- نقش هدایت تحصیلی و بازارکار در انتخاب رشته تحصیلی در فرایند ورود به نظام آموزش عالی

4-7- اقتصاد آزمون‌های ورود به دانشگاه و نقش موسسات خصوصی

 

محور 5

- رابطه آموزش قبل از دانشگاه با فرایند ورود به نظام آموزش عالی

5-1- تاثیر کیفیت آموزش همگانی بر کیفیت نظام آموزش عالی

5-2- تاثیر نظام ورود به آموزش عالی و ضرورت پرورش نیروی انسانی متخصص و آزموده

5-3- چگونگی فراهم آوردن امکانات نظام آموزش عالی برای همه

  

محور 6

- اندیشه‌ها و رویکردهای جایگزین آزمون ورود به نظام آموزش عالی

6-1- بررسی تجربه‌های جهانی در رویکردهای جایگزین

6-2- بررسی 6 دهه تجربه ملی در تدوین و اجرای آزمون‌های ورودی نظام آموزش عالی

6-3- پذیرش داوطلبان ورود به نظام آموزش عالی بدون آزمون ورودی : چالش‌ها و چشم انداز‌ها