اعضای کمیته اجرایی (به ترتیب الفبا):

*     دبیر کمیته:  عبدالکریم شادمهر


 1. عباس بازرگان

 2. رضا بغدادچی 

 3. حمیدرضا تهرانی

 4. الهه حجازی

 5. محمد دادرس

 6. عباس رحیمی نژاد

 7. فاطمه زرین آمیزی

 8. عبدالکریم شادمهر

 9. میترا عزتی

 10. حمیده فردوسی زاده 

 11. رضا محمدی 

 12. سجاد مقامی 

 13. علی مقدم زاده

 14. هومن هرمزی