1. همایش ملی «سنجش علمی و آزمون‌های ورودی آموزش عالی» برگزار می‌شود
همایش ملی «سنجش علمی و آزمون‌های ورودی آموزش عالی» برگزار می‌شود